Privacyverklaring


HorseNature (verder “wij”) neemt je rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt HorseNature uit hoe het jouw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van HorseNature op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is HorseNature, Molenweg 1, 9800 Deinze (BE 0750.886.896). Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan je steeds contact opnemen via mail: Tine@HorseNature.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij je vragen je te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt HorseNature gegevens?

 • HorseNature verzamelt en verwerkt gegevens over jou wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening of op een andere manier met ons contact opneemt.
 • Ben je leverancier, dan worden jouw gegevens of deze van je contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, maar ook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.
 • In sommige gevallen verwerken wij je gegevens met de bedoeling je onze diensten voor te stellen (direct marketing).
 • Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over jou verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op jouw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 Welke gegevens verzamelt en verwerkt HorseNature?

 • Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de dienstverlening waarvoor je op ons beroep doet, zoals je naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband en in het bijzonder ook eventuele gegevens die verband houden met je gezondheid. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals je huisarts of andere specialisten (die enkel zullen gecontacteerd worden op jouw vraag en met je uitdrukkelijke toestemming).
 • De gegevens kunnen ook betrekking hebben op je vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met je vraag naar coaching. Financiële gegevens worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

Wij verzamelen deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via mail; maar ook wanneer je onze papieren of elektronische formulieren invult.

Als je onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover je hieronder meer informatie kan vinden.

Cookiepolicy:

HorseNature gebruikt enkel technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door dit in je internetbrowser in te stellen. Je kan ook eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser aanpassen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google analytics functie
 • Facebook
 • Active Campaign

HorseNature werkt met statistiekentools en gebruikt analytische cookies om de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd meteen inzicht hebben in cookies die via onze website door derden geplaatst worden. Mocht je op onze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die hierboven niet zijn vernoemd, laat het ons dan gerust weten.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt HorseNature gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor het verlenen van onze diensten (dus uitvoeren van het contract dat wij met jou sluiten), direct marketing, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij je gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om je in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door HorseNature?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met jou hebben als gevolg van uw vraag tot coaching en het contract dat wij daartoe met jou sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als dienstverlener vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als dienstverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen (bijvoorbeeld webbouwers of reclamebureaus), zij het altijd onder onze controle.

Soms hebben we een toelating om gegevens over jou door te geven, soms zijn we hiertoe verplicht. Dit is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Hierbij worden de regels rond het beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd.

Worden je gegevens doorgegeven buiten Europa?

Je gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan je contact opnemen met Tine@HorseNature.be.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

HorseNature bewaart de persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen.

Jouw rechten

Je beschikt in beginsel over de volgende rechten:

 • recht op informatie;
 • recht om de toestemming in te trekken;
 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie;
 • recht van bezwaar;
 • recht op gegevenswissing;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden;
 • recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor de uitoefening van je rechten volstaat het om dit aan te vragen bij Tine@HorseNature.be, met een bewijs van je identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat je gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop HorseNature je gegevens verwerkt, kan je een bemiddeling aanvragen of klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Wijzigingen

HorseNature behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 29/07/2020.

Heb je vragen of opmerkingen, laat het me vooral weten. En wees gerust, ik ga zorgvuldig om met je gegevens.